پروژه: طراحی داخلی اداری پیشتازطب
کارفرما: آقای دکتر بهروز تهرانی
کاربری: اداری
متراژ: ۱۲۰۰ مترمربع
مکان: تهران – منطقه ۲۲
زمان انجام: ۱۸۰ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

مشاوره دیزاین داخلی

شرکت در نمایشگاه
سلامت محل کار
طراحی اولین دفتر کار