شش راهکار طراحی داخلی، برای کم شدن استرس در محل کار