اینجا باز باید مرام نامه اخلاقی و حرفه ای بزاریم و بعد دوتا فرم یکی برای پیمانکاران و یکی برای کارمندان داشته باشیم که پرش کنن.