فواید استفاده از گیاه در طراحی داخلی و نکات مهم برای انتخاب آنها