• شهاب - مسکونی

پروژه: طراحی داخلی مسکونی شهاب 
کارفرما: خانواده اصناف زاده
کاربری: مسکونی
متراژ: ۱۱۰ مترمربع
مکان: تهران – پاسداران
زمان انجام: ۸۵ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

سایر پروژه ها